Ako začať

Ak vás fotovoltaika zaujala a o investíciu uvažujete, nasledujúci postup vám pomôže pochopiť celý proces tak z legislatívneho, tak časového hľadiska. Všeobecne platí, že od rozhodnutia pre elektráreň až po jej dokončenie je potrebné počítať tri až päť mesiacov. Kľúčovým dátumom je potom pripojenie elektrárne do siete v kroku 8, viď. nižšie.

Firma NWT vás celým procesom prevedie a kompletná administratíva je súčasťou každej cenovej ponuky, ktorú našim klientom predkladáme. Preferujeme kompletnú dodávku na kľúč.

Dovoľujeme si tiež poznamenať, že až do získania rezervácie po vás nikdy nechceme akejkoľvek finančnej zálohy alebo zmluvy. Pomôžeme vám získať rezerváciu výkonu a vy sa až následne rozhodnete, či sa vám s nami dobre komunikuje, či nám dôverujete a chcete si nás z veľkej konkurencie vybrať za partnera.

Prvý krok

Rozhodnutie o veľkosti inštalácie , návrh technického riešenia a vypracovanie cenovej ponuky
Časová náročnosť: 3 pracovné dni

Súčinnosť zo strany investora:
Zaslanie základných informácií e – mailom (presná adresa alebo GPS, informácie o objekte a najmä streche vrátane rozmerov, poskytnutie niekoľkých fotografií) a konzultácie na mieste alebo telefónom. Prípadne je možné vyplniť priamo dopytový dotazník.

Súčinnosť zo strany NWT:
Na základe vyššie uvedených podkladov prebehne výpočet maximálnej veľkosti FVE a vypracovanie cenových ponúk.

Druhý krok

Vyplnenie žiadosti o rezerváciu výkonu a zaslanie na energetiku
Časová náročnosť: 5 pracovných dní

Súčinnosť zo strany investora:
Zaslanie informácií potrebných pre vyplnenie žiadosti o rezerváciu výkonu. Požadované informácie viď. tento formulár.

Súčinnosť zo strany NWT:
Kompletné vyplnenie rezervačného formulára, nakreslenie jednopólového schémy a kompletizácia ďalšie dokumentov, ktoré tvoria prílohy žiadosti o pripojenie, ktorú posielame menom zákazníkov príslušným distribútorom energie.

Tretí krok

Zaslanie zmluvy o pripojení (či iného právoplatného dokumentu) zo strany distribútora priamo investorovi
Časová náročnosť: 15 – 45 pracovných dní

Súčinnosť zo strany investora:
Doplnení prípadných dodatočných údajov ; po doručení zmluvy je nutné ju podpísať a zaslať späť na energetiku .

Súčinnosť zo strany NWT:
V prípade nutnosti vykonáme porade s projektovým manažérom energetiky a doplníme dodatočné údaje za investora .

Štvrtý krok

Doladenie ceny a Zmluvy o Dielo medzi NWT a investorom
Časová náročnosť: väčšinu je možné odladiť počas kroku tri , pri čakaní na podmienky distribútora ; po doručení Zmluvy o pripojení cca 5 pracovných dní

Súčinnosť zo strany investora:
Pripomienkovanie zmluvy, odsúhlasení platobných podmienok, podpis Zmluvy o Dielo (vždy až po získaní Zmluvy o pripojení zo strany distribútora).

Súčinnosť zo strany NWT:
Konzultácie s investorom pri vyjasnení podmienok zmluvy , upravenie cenovej ponuky podľa podmienok distribútora.

Piaty krok

Kreslenie projektovej dokumentácie a získanie potrebných povolení na ŠÚ
Časová náročnosť: 10 až 30 pracovných dní, podľa rýchlosti ŠÚ

Súčinnosť zo strany investora:
Návšteva ŠÚ v spolupráci s pracovníkom NWT – v prípade, že to je potrebné.

Súčinnosť zo strany NWT:
Nakreslenie projektovej dokumentácie a príp. návšteva ŠÚ, v krajných a výnimočných prípadoch, keď je takáto aktivita nutná.

Poznámka:
Povolenie ŠÚ treba len u inštaláciou nad 20 kWp, u menších inštalácií nie je potrebné pre žiadnu inštitúciu – v prípade, že sa predpokladá problém so susedmi, potom áno aj u menších elektrární.

Šiesty krok

Stavba
Časová náročnosť: 2 až 20 pracovných dní, podľa veľkosti inštalácie (5 – 100 kWp)

Súčinnosť zo strany investora:
Zabezpečenie prístupu na stavenisko a prípadne ďalšie spolupráce podľa Zmluvy o Dielo a dohováranie medzi NWT a investorom.

Súčinnosť zo strany NWT:
Zabezpečenie kompletnej stavby, vrátane záverečného vypratanie staveniska.

Siedmy krok

Získanie všetkých potrebných povolení pre prevádzku fotovoltaického zariadenia, vrátane fakturácie
Časová náročnosť: 40 až 120 pracovných dní, podľa veľkosti miesta inštalácie (na slovenské je toto výrazne zložitejšie ako v ČR)

Súčinnosť zo strany investora:
Súčinnosť s pracovníkmi NWT pri dokladovania zostávajúcich písomností a podpisy relevantných dokladov.

Súčinnosť zo strany NWT:
Zabezpečenie všetkých dokladov a povolení potrebných pre prevádzku fotovoltaické elektrárne (revízia, projektová dokumentácia skutočného stavu, licencie pre výrobcov elektrickej energie, zmluvy s energetikou, upozornenia pre orgány daňovej správy atď).

Ôsmy krok

Pripojenie elektrárne do siete , spustenie výroby a odovzdanie Diela
Časová náročnosť: jeden pracovný deň (nastáva už v priebehu kroku 7, väčšinou 15 až 45 pracovných dní od dokončenia Diela)

Súčinnosť zo strany investora:
Účasť na skúškach elektrárne zo strany pracovníkov distribúcie, prehliadka Diela a prípadné upozornenie na vady a nedorobky.

Súčinnosť zo strany NWT:
Účasť na skúškach elektrárne zo strany pracovníkov distribúcia , zabezpečenie všetkých podkladov potrebných pre spustenie elektrárne, súčinnosť s investorom na kontrole prípadných vád a nedorobkov vrátane zaistenia nápravy v dohodnutom termíne.

Deviaty krok

Prvá fakturácia elektrickej energie
Časová náročnosť: jeden pracovný deň

Súčinnosť zo strany investora:
Zabezpečenie zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať fakturáciu na starosti.

Súčinnosť zo strany NWT:
Zaučenie fakturácia, vystavenie prvej faktúry spoločne s investorom povereným pracovníkom a odovzdanie všetkých ostatných informácií potrebných pre administratívne prevádzku elektrárne.

Desiaty krok

Získavanie viac informácií
Časová náročnosť: priebežne

Aktuálne informácie z aktuálneho diania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úspory energií nájdete v magazíne www.fotovoltaika.cz.